Imieniny:
                    

Adres

Dokumenty

Wzory dokumentów

Hymn

Patron

Biblioteka

Świetlica

Sport

 

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dzwonki

Podręczniki

Projekty gimnazjalne

Kasy oszczędności

Samorząd

Gazetka

 

Kadra

 

Rada Rodziców

Pedagogika

Psychologia w pigułce

 

Język angielski

Udział w projektach

 

 

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci, czekające na lekcje lub po ich zakończeniu spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieci pod opieką wychowawczyń jedzą posiłki, odpoczywają, spotykają się z kolegami, bawią się i uczą. Nauczyciele – wychowawcy na bieżąco rozpoznają potrzeby dzieci oraz rozwiązują problemy przy współpracy z rodzicami, wychowawcami, pedagogami i specjalistami.

 

ZADANIA ŚWIETLICY

 

1.     Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2.    Rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

3.    Organizowanie warunków do nauki samodzielnej  oraz pomoc w nauce.

4.    Wspieranie rozwoju osobowości wychowanka i wyrabianie umiejętności interpersonalnych.

5.    Kształtowanie właściwych postaw społecznych – a szczególnie: akceptacji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz patriotyzmu.

6.    Kultywowanie polskich tradycji.

7.    Wyrabianie wrażliwości estetycznej i moralnej.

8.    Wdrażanie uczniów do pożytecznego i aktywnego organizowania czasu wolnego.

9.    Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

10. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań  prozdrowotnych.

11.  Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

12. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka.

 

 

 

 

ORGANIZACJA ŚWIETLICY

 

 

 

 

Świetlica szkolna zajmuje dwa do tego celu wyodrębnione pomieszczenia. Ich wyposażenie przystosowane jest do charakteru prowadzonych tam zajęć.

W jednej z sal znajdują się stoliki i krzesła, przy których starsze dzieci mogą odrobić lekcje, odbywają się zajęcia plastyczne, oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek. W drugim pomieszczeniu znajduje się miejsce do swobodnych zabaw na dywanie, kąciki z zabawkami  a także niskie stoliki dla młodszych dzieci. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym, nawiązujące do tematyki zajęć. Sala wyposażona jest również w sprzęt RTV.

Prace dzieci oraz informacje dla rodziców znajdują się na tablicach na korytarzu szkolnym przy świetlicy.

Niektóre zajęcia odbywają się (w miarę możliwości) w bibliotece szkolnej, sali gimnastycznej, boiskach oraz  placu zabaw.


Zajęcia w świetlicy odbywają się od godziny 7.00 do 17.00.

Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według rocznego Planu pracy świetlicy z podziałem na tematy tygodniowe i zgodnie z Planem pracy szkoły. Tematy dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia: plastyczno - techniczne (rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wyklejanie, origami i inne) żywego słowa: czytelnicze (słuchanie i czytanie bajek, opowiadań i wierszy), pogadanki, rozmowy kierowane; zabawy dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zagadki, łamigłówki matematyczne; zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne; zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną ; zajęcia rozrywkowe i integracyjne: zabawy okolicznościowe, konkursy, zabawy grupowe; zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: słuchanie i oglądanie bajek i programów dla dzieci; gry i zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, puzzli, klocków różnego typu i zabawek.

 

 

 


Rozkład dnia w świetlicy

700- 800             Przychodzenie dzieci do świetlicy, rozmowy z dziećmi, dowolne zabawy (gry, układanie klocków, puzzle, rysowanie, zabawy towarzyskie, konstrukcyjne)

800- 900        Przygotowanie do lekcji wg potrzeb lub dowolne zabawy dzieci (układanie klocków, kąciki zainteresowań, gry, rysowanie)

900- 930        Śniadanie- dzieci jedzą przyniesiony z domu posiłek

930-1030            Zajęcia tematyczne dotyczące tematu tygodnia (pogadanki, rozmowy kierowane, zabawy i gry tematyczne, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno-techniczne)

1030- 1130     Dowolne zabawy dzieci wg zainteresowań lub gry i zabawy na  świeżym powietrzu

1130-1200      Głośne czytanie przez nauczyciela ,,Lektury świetlicowej”, przygotowanie do obiadu

1200-1300          Obiad - dzieci nie chodzące na obiad jedzą kanapki przyniesione z domu

1330-1400      Odpoczynek, dowolne gry i zabawy

1400-1500      Odrabianie lekcji, czytanie, rysowanie lub wyjście na świeże powietrze- gry i zabawy na szkolnym placu zabaw.

1500-1600      Zajęcia tematyczne dotyczące tematu tygodnia (pogadanki, zabawy tematyczne, zabawy w kręgu)

1600- 1700     Dowolne zabawy dzieci wg zainteresowań, porządkowanie świetlicy

Godziny poszczególnych zajęć podane są w przybliżeniu.

 

ŚWIETLICA (ze statutu szkoły)

 

1.    Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy, nauczyciele – wychowawcy.

    2.   Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów wszystkich oddziałów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

   3.   Do świetlicy przyjmowane są dzieci pracujących rodziców na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów) i przedstawionych zaświadczeń o zatrudnieniu.

   4.   Czas pracy świetlicy dostosowany jest przede wszystkim do tygodniowego planu zajęć klas 0-III.

    5.   Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach nie większych niż 25 osób.

   6.   Przed zajęciami dzieci do świetlicy doprowadzają rodzice, a po skończonych zajęciach nauczyciele.

    7.   Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich wskazane.

8.   Samodzielny powrót ucznia do domu jest możliwy tylko za pisemną zgodą rodziców.

   9.   Świetlica posiada oddzielne pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania pracy domowej.

10.               Wychowawcy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

    11. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

12.               Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin świetlicy.

13.               Dokumentacja świetlicy: 1.Roczny plan pracy świetlicy, 2.Ramowy rozkład zajęć na każdy dzień, 3.Dziennik zajęć, 4.Karty zgłoszeń uczniów, 5.Regulamin świetlicy.


Copyright © 2005-2015